Page:Sibu Congkan1462-黃溍-金蕐黃先生文集-12-05.djvu/90

此页尚未校对


然可觀彼屑屑焉掇拾扵零編碎簡之中而張為虚辭者未易

以語此也伯温徴予序卷首輒以𠩄知序之如此云

  雲蓬集序

延祐庚申秋予忝預校文郷闈得一人焉曰髙君𩦪雖甚有味

其言然𥨸意場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)屋之士苟負其才而馳騁扵筆墨畦逕之間者

可企而及也後三年識君扵錢唐觀其氣䫉充然聴其言磊落

正大始知君誠佳士非特一日之長傑出扵儕軰而巳自是聲

迹不相聞倐二十年君不逺千里槖其歌詩雜著曰雲蓬集者

若干卷以示予盖君退自春官不復踐塲屋平生故習刋落殆

盡其為文也和易而不迫髙不強同乎古卑不苟合乎今譬如

大山長林象犀翬翟玉石恠珍之産雜集其中皆伏而不耀藴

積之厚殊未易量予扵是又媿向之知君者不深也予聞昔人