Page:Sibu Congkan1463-黃溍-金蕐黃先生文集-12-06.djvu/116

此页尚未校对


虚名之士恐壊朝廷公亦辭不拜且有與東莱書時公新作草

堂於雲谷以待来學故帖中云諸况已具恭兄書中腐儒之效

如此豈敢復有傳道授業之意但欲杜門念咎以畢餘生也公

以六月辤除命七月不𠃔再辤十月乃奉祠崇道故帖中云一

請徃来動踰兩月也大愚任四眀倉曺在壬寅冬距公之得祠

首尾七年帖中稱之曰監倉者必作扵其需次之時也

   張宣公與東莱帖

乾道辛卯春詔以知閤門事張說簽書樞宻院事公時以左司

兼侍講手䟽極言其不可命中寢而宰相隂主之乃出公守𡊮

州壬辰春遂伸說前命帖中云元晦之約竟能成否宜春闕在

来年六月若不𬒳汰斥果成赴上則眀秋可邀二兄過彼相會

然公自去國退居三年𡊮州之闕竟不及赴淳熈甲午乃起帥