Page:Sibu Congkan1463-黃溍-金蕐黃先生文集-12-06.djvu/53

此页尚未校对


  䟦南豐曽公謚文定覆議

宋制文臣光禄大夫武臣節度使以上法當定謚者皆太常博

士議之考功郎中覆之乃以上于朝而降𠡠紹興𥘉欲旌死莭

之臣始有賜謚徑令中書舎人行詞給告太常考功咸不與焉

由是應得謚者亦援以為比乾道末臣寮言其非故事而申眀

之淳熈中遂詔特命謚者並經有司議定取皆出𠡠曽公官止

四品因郷郡之請而賜謚其議扵太常覆扵考功者用近制也

然其發揚褒羙雖書賛之詞殆不是過豈以降𠡠給告為輕重

㢤劉公自嘉熈戊戍訖淳祐壬寅凡兩兼考功又真除貟外郎

不知此議作扵何時今言者方建白重脩宋史考其𡻕月上之

有司以𥙷曽公刋傳之闕文可也

 題黄給事山居圗