Page:Sibu Congkan1463-黃溍-金蕐黃先生文集-12-06.djvu/68

此页尚未校对


存非侍郎家傳蔵其文人固莫知山之𠩄以名且將指徐巖為

象山矣先生之學與考亭朱子同出扵孔氏後之人徃徃各尊

其𠩄聞交攘互斥若不能相容者何㢤侍郎諸孫元𤇍今方列

于仙班而侍祠于眀庭其為教不與孔氏合頋能不以彼我為

間出此記而表章之度越扵吾輩逺矣觀者可無自警乎

  跋米南宫帖

元章負其才氣傲睨一世而推服道祖如此道祖之為人可知

也世徒以其善書並稱之曰米薛而此帖無一語及之則其可

推服者非直翰墨之工而已

  䟦晦庵先生帖

右朱文公先生與侍郎馬公十一帖先生以淳熈八年冬為浙

東常平使者九年秋累䟽劾知台州唐公仲友而唐公亦自訴