Page:Sibu Congkan1464-黃溍-金蕐黃先生文集-12-07.djvu/135

此页尚未校对


促公亟囬以疾■辤六年上親擢公奎章閣供奉學士聞

命即日就道未  翰林直學士知制誥同脩國史至正元年

肇開經筵首■公兼經筵官二年陞侍講學士知制誥同脩

國史同知經筵事公階自将仕佐郎累遷至中順大夫其爲侍

講階當與品封而新格超陞不越二等独公不爲例進四等轉

九階爲中奉大夫實異數也經筵無專官曰領曰知多SKchar執大

臣微辭奥義率屬公訂定然後以進其言徃徃寓獻替之忱務

以禆益治道 上嘉其忠懇數出金織紋段以賜之三年以年

七十致其事而去 詔遣 及扵漷南上表力辤㝷復遣使

奉上樽諭旨還撰

眀宗皇帝神御殿碑文成賜楮幣萬緡白金五十兩中宫𠩄賜

白金數亦如之求去不許命脫脫右丞相及諸執政面諭公母