Page:Sibu Congkan1464-黃溍-金蕐黃先生文集-12-07.djvu/146

此页尚未校对


家僮死囬使吿蘭殺之公察其𡨚釋蘭坐囬天方旱而雨士子

或為私書以非考亭之學公命毁其書曰吾以息邪說也江淛

行中書省復移行御史臺檄公考延祐七年郷舉得今翰林侍

讀學士泰不花以為舉首旣上春官果為SKchar對第一士論翕服

拜集賢直學士奉訓大夫以地震應  詔論弭灾之道謂今

天下士師非才惟受成扵吏死囚𡻕上刑曹𩔖延緩不報痩死

者多冝慎選理官死罪應决即决𡨚即釋之河北流民復業

SKchar雖令計口給緡錢而有司奉行不至冝㑹計海運粮支發

之羡餘隨處置倉以𬾨凶年而振之又申言茶法之害民乞併

罷轉運司以息人怨感天和時論韙之進奉政大夫兼國子𥙊

酒依前集賢直學士𬒳  旨知泰㝎元年貢舉及  上親

筞多士于SKchar仍俾充讀卷官有  詔開經筵特命中書平章