Page:Sibu Congkan1464-黃溍-金蕐黃先生文集-12-07.djvu/25

此頁尚未校對


六年史臣禮部尚書曺元用始奉  𠡠撰次公行業以為神

道之碑又二十四年是為今

天子至正八年夏四月九日  上御興聖殿西便殿翰林學

士承𭥍臣岳柱為奏請命臣溍⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼元用為之銘以賜其家俾刻

焉謹按公諱荅失蠻其先西域人系出哈刺魯氏曽祖馬馬贈

集賢學士正奉大夫護軍追封中山郡公祖阿里贈資徳大夫

司農卿上護軍追封中山郡公父哈只贈榮禄大夫司徒柱國

追封㝎國公曾祖妣太帖尼氏祖妣忽委氏並中山郡夫人妣

阿兀思吉氏㝎國夫人𥘉集賢公在西域為其國之近臣素倜

儻有大志知  天命之有歸當

太祖皇帝正大位之六年𡻕在辛未奉其國主阿爾思蘭来覲

于龍居河司農公前⿱六十 -- 卒乃以司徒公為質子時年尚𢆲