Page:Sibu Congkan1464-黃溍-金蕐黃先生文集-12-07.djvu/54

此页尚未校对


河縣逹魯花赤偰哲篤延祐二年進士中奉大夫江浙等處行

中書省叅知政事偰朝吾至治元年進士奉議大夫同知循州

事偰列箎至順元年進士儒林郎潮州路潮陽縣逹魯花赤皆

偰文質子善著泰㝎四年進士承務郎鞏昌等處都緫帥府經

歴越倫質子也女四人曽孫男二十三人偰玉立之子偰烈圖

用忠襄廕為承事郎紹興路上虞縣逹魯花赤偰哲篤之子偰

百遼遜至正五年進士由應奉翰林文字承事郎同知制誥兼

國史院編脩官遷宣政院斷事官經歴偰理台國子生今為将

仕郎豐足倉使偰帖該郷貢進士今為翰林國史院譯史偰徳

今上潜邸速古児赤偰吉思偰賚偰弼並國學生善著之子正

至正五年進士将仕郎江淛等處行中書省照磨阿児思蘭