Page:Sibu Congkan1464-黃溍-金蕐黃先生文集-12-07.djvu/55

此页尚未校对


至正八年進士将仕郎湖廣等處行中書省理問𠩄知事餘皆

未仕女 人玄孫男四人女三人盖自

仁宗皇帝肇建科目以取士公六孫而六舉擢第者各一人惟

偰哲篤最先逹暨

皇上復行貢舉法扵旣廢之後公曽孫擢苐者又三人名郷書

者一人登學館者四人謂天可必乎則積善者不能皆食其報

謂天不可必乎則公家餘慶𠩄鍾彰彰如是昔人謂天人之相

與當侯其㝎而觀之自公殁逮今逾六十年天之㝎也乆矣而

况承休襲羙世有其人克膺  上眷弗替益隆澤流後裔詎

有既耶臣溍辱與偰哲篤有同年之雅頗𫉬聞其家世之詳頋

以鄙陋衰朽無能發揚公之英光偉烈以稱塞  明詔之萬

一稽首獻攵惶悸無地銘曰