Page:Sibu Congkan1464-黃溍-金蕐黃先生文集-12-07.djvu/87

此页尚未校对


  朝列大夫僉通政院事贈榮禄大夫河南江北等處行中

  書省平章政事柱國追封魯國公札刺爾公神道碑

今上皇帝至正元年詔贈故朝列大夫僉通政院事别里哥帖

穆爾為資善大夫河南江北等處行中書省右丞上護軍追封

魯郡公八年加贈榮禄大夫河南江北䓁處行中書省平章政

事柱國追封魯國公嗣子資政院使臣朶爾直班與大司徒臣

雅普化同侍  上扵經筵十年四月十九日  上復用臣

雅普化奏命翰林侍講學士臣溍銘其神道之碑别敕治書侍

御史臣期頥篆其額以賜臣朶爾直班使書而刻焉臣溍謹按

史臣危素𠩄述公行狀公諱别里哥帖穆爾系出扎刺爾氏六

世祖諱孔温窟洼事

太祖皇帝從征泰疇蔑里期柰蠻諸部柰蠻已降而復畔徃討