Page:Sibu Congkan1465-黃溍-金蕐黃先生文集-12-08.djvu/105

此页尚未校对


是爲至正元年十月十五日守約與永壽之弟子楊玄鑑䓁奉

遺蛻蔵于紫雲関乾元山之麓以狀介真人華公来徴銘𥨸𮗚

先生年壮盛時果於求道窮居獨㳺邈不與人事接及岀而酬

酢丗故未始絶物而於物無所凝滯卒乃逺引而去餐和飲醇

以終天年出處之際庻幾可以無憾矣是宜銘遂爲之銘曰

古之徳人與天者游無累於物不激不流卓哉先生夙志輕舉

草衣木食坐閱寒暑幡然而起一息九州乃侍明廷乃謁介丘

時行時止無徃不復歸領珍祠返乎𥘉服捐󠄂巧棄智以佚其軀

委順而化棲神清都原始要終刻此貞石貽爾後人用慰罔極

  體仁守正弘道法師金君碑

呉之長洲有爲老子之學者曰金君諱善信字實之家故儒也

曽大父曰琭大父曰𣇭父曰煥漳州路龍谿縣尹母沈氏頋氏