Page:Sibu Congkan1465-黃溍-金蕐黃先生文集-12-08.djvu/115

此页尚未校对


今人公𥘉名夢魁淳祐十年理宗臨軒䇿士覽公所對敷陳鯁

直親擢為進士苐一賜名逢辰故公以君錫為字用例𥙷亰官

簽書平江軍節度判官㕔公事寳祐元年召爲秘書省正字升

校書郎引疾去官除著作佐郎未命除知寕國府未上並以言

者罷開慶元年召爲著作郎兼權尚左郎官居無何復以言者

罷除知婺州以外臺奏𥨊新命除知嘉興府未上改知瑞州甫

及朞亦皆以言者罷咸淳元年召爲司封郎官兼國史院編脩

官實録院檢討官兼直舎人院累遷秘書少監起居舎人三年

出爲江南東路提㸃刑獄公事徙江南西路計度轉運副使五

年入權兵部侍郎同脩國史實録院同脩撰兼侍讀七年知貢

舉竣事除吏部侍郎丁内憂服闋以侍左侍郎召辭不赴自是

不復岀德祐元年除亰湖四川宣撫司叅謀官權户部尚書改