Page:Sibu Congkan1465-黃溍-金蕐黃先生文集-12-08.djvu/157

此页尚未校对


婺州路儒學教授階將仕郎仍刻印以給之婺歸  皇朝之

後有學自先生始在官十年改調紹興路平準行用庫大使循

新例換將仕佐𭅺以母老不赴遂弗仕家食者垂四十年而終

子長生於至元二十九年二月二十五日卒於至正八年八月

四日享年五十有七娶王氏旣不克終事子長故子長無子為

之後者長曰燧李氏甥之子也次曰燃族人之子也以十年十

有二月九日奉子長柩葬于金華縣循理郷信義里許先生之

殁以其子元属於子長元欲師事之而子長則以先生之待巳

者待焉子長之葬元旣狀其行實之詳乞銘於危公且求溍摭

其大者表于墓隧先是浙東部使者交薦子長章九上俱未報

逮論撰之命下溍適承乏北扉法當𡻕舉守令一人因以子長

應  詔廷議以子長累徴不應重於勞以州縣之事遂格不