Page:Sibu Congkan1466-黃溍-金蕐黃先生文集-12-09.djvu/62

此页尚未校对


素康強垂殁之際𥘉無𠩄疾苦諸生列侍左右以文字就正者

數十百篇日晏少休俄得上氣疾進諸子戒之曰我且死若

等其善自持言巳瞳子上下瞭然頃之氣息奄奄夷然而逝先

生之卒以至正元年五月七日享年七十有六聞者無間尊官

庶士方外之交相與嗟悼掩涕如䘮𠩄親其為當世歸重如此

配徐氏有淑徳而善理其家先生得不以米塩碎務嬰其心而

能成其業者内改之力為多先■二十年卒子男四人長傳之

次徽之蚤世次衡之臨之女三人適全公升張正𮐃髙璿孫男

四人女二人傳之等⺊其年七月十日奉柩𦵏會稽縣太平郷

白木原先塋之次而以門人夏泰亨之状屬溍為之銘昔曾文

㝎公論古之世其道徳者漢有𡊮氏楊氏陳氏唐有桞氏𥨸考

宋三百年故宰相家克世其道徳未有如吕氏韓氏久而益振