Page:Sibu Congkan1467-黃溍-金蕐黃先生文集-12-10.djvu/34

此页尚未校对


奪其田陸氏子孫三走訴于京師竟不得直公按其籍使悉歸

之公𠩄至興除利害多此𩔖其詳見於省臺薦牘及安陽韓先

生國子監丞陳君旅諸公𠩄為善政記恵政歌者不可殫舉也

公在江西𡻕餘年甫六十有六拂衣徑歸遂以中憲大夫淮東

道宣慰副使致仕家食者五年扁𠩄居室曰止止齋仍自號鷃

逰子以見其志云公質貌魁梧心地磊落讀書務明理以致用

不苟事言說為名髙弱冠時出逰錢塘與浦城楊君載鄜川劉

君汶友善論作詩冝取法古人之䧺渾而脫去近世萎薾之習

間挾其𠩄為文登諸大老之門最為隆山牟先生永康二胡先

生吴興趙公巴西鄧公𠩄賞識公處家庭涖官臨民各盡其道

平居慎重寡言故言必有中至扵委蛇進退之際莫可得而瑕

疪人尤以為難能公卒扵至正八年正月癸亥其将終也神完