Page:Sibu Congkan1467-黃溍-金蕐黃先生文集-12-10.djvu/53

此页尚未校对


  眀威將軍管軍上千户𠩄逹魯花赤遜都臺公墓誌銘

公諱脫帖穆耳字可與系出蒙古遜都臺氏其先有事

太祖皇帝為開國元勲者曰赤老温名在國史公髙祖也

曽祖納圗児  御位下必闍赤繼領衛兵取遼破金屢䇿携

功後攻西夏而殁於王事祖察刺従

上親征西域以功為業里城子逹魯花赤又從

太宗皇帝於潜邸經略中原立功尤

太宗即位錫金符改授隨州軍民逹魯花赤父忽訥襲前軄以

隨州孤絶涖治南陽府之昆陽愛鄰境郟縣風土淳羙因家焉

至元十三年

世祖皇帝命相臣緫兵伐宋公以管軍萬户實預在行渡江後

加金虎符為湖廣等處行樞宻院判官南土旣平兵寢不用累