Page:Sibu Congkan1467-黃溍-金蕐黃先生文集-12-10.djvu/92

此页尚未校对


木則巳拱合祔惟新歸歟同穴表以貞珉

  贈従仕郎某官陳府君墓誌銘

至正八年秋故贈従仕郎某官陳府君宜人張氏以其子文𤇍

官七品並膺贈典扵是府君之殁三十有六年宜人之殁十有

一年矣文𤇍使以狀來曰先人之葬已乆而墓上之石未有刻

辭文杰自惟無𠩄肖似非敢效昔人之有𠩄待兹幸昭𬒳

上恩賁于泉壤皆先人積累𠩄自致又非敢竊以為功也惟𠩄

以發潜徳之幽光者不宜無述敢奉狀以請願𢌿之銘按狀府

君諱某字某世居常之晉陵曽祖某祖某父某皆業儒至府君

乃以醫名家府君扵書無不涉獵病時人溺於塲屋之文絶去

弗為甞慨然曰仕將行吾志以及物也而不可必得幸而得之

又未可必行吾志可以及物而又得以必行吾志者惟醫乎乃