Page:Sibu Congkan1468-黃溍-金蕐黃先生文集-12-11.djvu/112

此页尚未校对


務治生産以殖其家父庭秀以謹厚克承先業有子二人君其

次也至元乙亥國朝取宋之師至金𨹧寓公趙待制淮起兵溧

𬒳執不屈而死君年甫十有六𥨸自念曰彼大臣子且有位

序死固其𠩄蚩蚩之氓安知天命𠩄歸徒耴死無益也乃賛其

父率衆詣軍門郷井頼之以完主帥竒之因挟以北上欲薦于

大府俾效官使君之父適遣人以物色訪得君𠩄在君慨然曰

吾𫉬爲太平民終飬其父母幸矣奚以官爲懇辞得南還君持

身以正家法甚嚴而濟之以㤙伯兄蚤世撫其遺孤如巳子中

分田廬擇其羙者授之族𡛸里黨之窮乏必加周䘏而不以爲

徳它可便於郷鄰者無不致其力大徳丁未之饑食其餓者瘞

其殍死者天暦巳巳荐饑亦如之且傾廪粟以𦔳官府之弗給

法當淂官有司将上其名于銓曹君謝曰吾以有餘𥙷不足尓