Page:Sibu Congkan1468-黃溍-金蕐黃先生文集-12-11.djvu/31

此页尚未校对


惟古之人仕不擇禄有非其志不逺而復猗歟沈君或乆或速

惟志之求其得常足惡盈好謙神之式糓委祉嗣人叶此吉卜

  嘉議大夫僉宣徽院事致仕孫公墓誌銘

至正七年秋𦘥慶路緫管雩都孫公以疾請謝事  制授嘉

議大夫僉宣徽院事致仕命下而公以九月十日卒于肇慶其

孤勝安壽山旣返柩于雩都以八年某月某日葬某郷某原乃

以郷貢進士唐旂之狀北走京師介翰林國史院編脩官王君

大本謁予為之銘王君辱與子為僚友其𠩄稱道可信不誣予

不敢拒也按狀公諱伯顔字元晉姓孫氏其先自太原徙居青

齊間唐鳯翔少尹鍠生刑部侍郎揆中書侍郎拙刑部史有列

傳中書避地南遷家于䖍之䖍化䖍今為贑州路而䖍化為雩

都縣雩都之有孫氏自中書始中書之子誗以材武為某官其