Page:Sibu Congkan1468-黃溍-金蕐黃先生文集-12-11.djvu/72

此页尚未校对


強盛民悍氣剛故多用宣洩之法及其衰也兵革之餘飢饉相

仍民勞志困故張㓗古李明之軰多加𥙷益之功至(⿱艹石)宋之季

年醫者大抵務守護元氣而不識攻伐之機能飬病而不能治

病失在不知通其變也書凡二十卷名之曰醫學㑹同摘古語

扁其齋曰恒盖用術貴扵通變立志則不可無恒也四方士大

夫聞公名奉幣馬迎致之無虚日延譽益廣大徳十年用薦者

𥙷平江路醫學教授治廟宇闢𡈽田教育其弟子貟後多爲良

醫尋用省臺交舉擢江浙等處官醫副提舉遂爲其提舉階自

醫愈郎陞成全郎延祐五年也公前後在官十年其學大行扵

東南至治二年丁母憂而歸居䘮過扵哀毁如不欲生竟以三

年春正月十八日卒于家享年六十娶盧氏宋某官銊之孫女

子男二人長震孫先五年卒次乾孫女一人適胡就矩亦已卒