Page:Sibu Congkan1468-黃溍-金蕐黃先生文集-12-11.djvu/78

此页尚未校对


  奉議大夫同知諸路金玉人匠緫管府事𫝊公墓誌銘

故奉議大夫同知諸路金玉人匠緫管府事𫝊公旣卒且葬三

十有六年而冢上之石未有刻辭公之孫亨貞皆甞従予逰及

予承乏居國學又適在苐子列而亨取上京郷薦苐一予𠩄與

聞也縁斯文之雅故將其父命以隐君嚴威之狀来謁銘按狀

諱進字仲與其先燕人祖曰徳父曰榮祖當金之季始去燕居

雲中晦迹弗耀而獨稍出其藝以自見彼遇

憲宗於和林錫金符長其同列六十人以𬾨宿衛

世祖建國開平驛致其家屬因占籍焉公生而頴異氣貌甚偉

孝友出於天性與人交以信有士君子之風至元二十五年

世祖選用世勞以為金銀噐盒提舉乆次當改調而儕軰中無

以易公大徳三年官將仕郎八年官承事郎凡再陟其階俾居