Page:Sibu Congkan1469-黃溍-金蕐黃先生文集-12-12.djvu/22

此页尚未校对


珪仍居婺之浦江五世祖諱琳娶忠簡公女弟又徙義烏而為

其縣人未有出而仕者髙祖諱中輔以文學行義知名轉運使

薦于朝将授以官命埀下而卒曾祖諱紹祖復𨼆弗仕祖諱伯

信迪功郎累贈朝散郎妣宗氏忠簡四世諸孫女累封安人考

諱夢炎淳祐十年進士仕至朝散大夫行太常丞兼樞宻院編

脩官兼𫞐左曹郎官以朝請大夫致仕妣陳氏方氏陳氏贈宜

人有子曰垓方氏實生公諱堮朝請公第二子也朝請公遇明

禋當任子輒推以與其姪故公兄弟無用廕入官者公僅以進

納𥙷氶莭郎而不及禄生於嘉熈四年六月二十四日卒於今

大德八年五月二十四日享年六十有五夫人東陽徐氏曽祖

諱楠祖諱炘考諱彬淳祐七年進士甞以奉議郎行國子正與

朝請公並入淮西淮東制幕為主管機宜文字㑹改建两淮宣