Page:Sibu Congkan1469-黃溍-金蕐黃先生文集-12-12.djvu/24

此页尚未校对


十年之後自以為非敢緩也盖有待也溍衰謝之餘継罹憂患

茍存視息以終天年寜復有所待乎  詔使在門義不俟駕

龍光赫奕有隕自  天褒大顯榮賁及泉壌則文忠𠩄謂遲

速有時不克有於躬而足以表見於後世庇頼其子孫者也䖍

奉  命書展告玄宅感慕涕泣不知所云姑序其梗槩子兹

石表嗚呼來者尚有以知其所自而永永不忘哉至正十年

月一日孫男溍謹記

     先考墓誌銘後記二首

先君既葬且免䘮溍起自草土復従薦紳之後因得乞誌銘書

篆於同年三鉅工頋以縻身下列乆未克歸入石暨蒙㤙外𥙷

以先夫人春秋髙不俟引年納禄而歸将礱石以刻而奄罹大

故惟先君荐膺崇贈祠版已屡改題誌銘書篆不宜尚仍其