Page:Sibu Congkan1469-黃溍-金蕐黃先生文集-12-12.djvu/25

此页尚未校对


舊先夫人之𦵏僅序𡻕月納諸壙而未有以昭示于後人溍憂

患餘生退休田里無繇奔赱俯伏大人君子之門以請懼因循

廢缺愈重不孝之罪謹以其文摹勒上石而以其所不書與未

及書者悉系于石隂初朝請府君之姊適従事郎昭慶軍節度

掌書記王公囦金嘉熈戊戌進士有女作配于儒林郎两浙西

路提舉常平茶塩司幹辦公事丁公應復實生我先君年十有

二朝請府君見而竒之氶節府君以疾廢遂俾育先君為子儒

林公世居呉興朝奉郎伯虎嘉㝎癸未進士於公為考中大夫

直寳謨閣太府少卿曄慶元丙辰進士於公為祖公方以考舉

及格待班而德祐失國公亦失世禄家日益落先君迎致侍飬

終身𡻕時為位以𥙊惟謹此誌之不書者也童氏金華大姓先

夫人之曽大父恮迪功郎臨安府錢唐縣尉大父必遇迪功郎