Page:Sibu Congkan1469-黃溍-金蕐黃先生文集-12-12.djvu/34

此页尚未校对


金華黄先生攵集卷第四十一   續藁三十八

      臨川危素編次  劉耳校正

 塔銘

 榮禄大夫大司空大都大慶壽禪寺住持長老佛心普慧

 大禪師北溪延公塔銘

至正八年春三月十九日

皇帝御明仁殿大司農臣篤麟鐵穆爾言故慶壽住持北溪禪

師際遇 先朝躋荣極品碑石未建行業弗彰請令翰林直

學士臣溍為之辭翰林學士臣宗瑞書其文以賜今住持臣僧

顯儀俾刻焉夏四月十四日宣政使臣鞏卜班入對 明仁

殿謂篤麟鐵穆爾甞任翰林學士承㫖宜就令篆題其首

上悉可其奏臣溍頓首受 詔謹按𩔰儀𠩄上行狀禪師諱