Page:Sibu Congkan1469-黃溍-金蕐黃先生文集-12-12.djvu/63

此页尚未校对


乙𫑗二月十六日以至正辛巳八月四日終于徑山之丈室世

壽八十八僧臘七十六其先五日示㣲疾問待僧云呼之曽未

休吸之尚未舎試問請苦源耒者不耒者如何是耒者不耒者

侍僧無語師良乆云後五日看越四日夜分沭浴更衣别衆趺

坐書偈云本無生㓕焉有去耒氷河𦦨發鐵樹花開𭠘筆垂一

𠯁而化龕畱七日顔貌如生以是月某日奉全身⿱穴之 -- 窆于寂照塔

院而分𤓰髪建塔如化城幻有精舎四㑹說法語有録行于世

𠩄度弟子(⿱艹石)干人嗣其法而同時闡化扵吴楚閩越蜀漢間者

(⿱艹石)干人其上首靈隐法林中天竺祖銘等狀師行業俾溍書之

兹碑溍㳟従章甫逢掖之後未能扵宗門中嗅薝蔔之香甞醍

醐之味罔知𠩄以措其頌羙之辭庸俻著狀𠩄述而銘諸庻幾

不失其實得以瞻承夫遺範云爾銘曰