Page:Sibu Congkan1469-黃溍-金蕐黃先生文集-12-12.djvu/77

此页尚未校对


禅門知識皆不契最後至阿育王山謁横川珙禅師未㡬延歸

侍司一日聞室中㪯乾矢橛話意未觧怏怏不巳忽曰何乃自

為疑碍遂入見質所疑川曰汝不㑹𫆀展開两手云那那師豁

然大悟即呈偈曰雲門乾夫橛光明照十方鄮峯𦂯彂足五日

到錢唐川頷之頋謂衆曰𠕅来人也由是名動SKchar林行軰更相

詰難毎出其上㑹中飽𠫭者如竹山圭東石契唯菴貫皆敬畏

之至元已丑用㪯者出世于本邑之慈源寺說法嗣横川居六

年法席鼎盛俄謝去訪髙沙彌遺踪於湧泉因留止焉仙居之

紫籜山廣度禅寺乆廢道俗僉言非師莫能起之郡府以為然

元貞丙申請師主寺事居五年棟宇一新仍懇荒穢之地為田

以𠯁其食學徒坌集師於𡈽木塲中接引無倦

仁宗朝有以師名上聞者𬒳  旨住黄岩之浮山鴻福禅寺