Page:Sibu Congkan1469-黃溍-金蕐黃先生文集-12-12.djvu/91

此页尚未校对


今天子命住持大都大慶夀禅寺其謝事而去迨今十有四年

王公大人莫不髙之學徒欲望其聲光接其辞氣而不可得今

住持臣僧顯儀實師法嗣之上首謀立石以頌其徳使覧者有

𠩄觀感而興起焉至正十年夏四月九日

上御興聖便殿翰林學士承㫖臣哈刺八都児臣拜拜以為言

制可其奏事下本院命侍講斈士臣溍撰文學士臣好文書丹

别敕集賢侍講學士臣期頥篆題其額臣溍謹按師名洪亨順

徳之綦陽鎮孔氏子也家本業農而其父嗜讀書為善士母仁

慈而有賢行尤崇信𥼶氏之說一夕夢金像滿室翊日而師以

生師天禀迥異常児自㓜不茹葷飲酒毎慨然懐出塵之想父

母不欲違其志七𡻕即令岀家礼本府開元寺公為師服勤

左右朝夕匪⿰忄觧 -- 懈師性醇厚而言簡檏人未甞見其喧譁戯𥬇年