Page:Sibu Congkan1471-歐陽玄-圭齋文集-4-2.djvu/109

此页尚未校对


公㳺諸公間備聞前脩格言考覈前代典故舊家世系

源委言若指掌楊夫人素高呉公伯清之學賛叅政公

遣二子従之逰吳公方著書有𠩄論辨公䏻推𩔗逹意

吳公每𫉬助焉大徳六年用大臣薦授大都路儒學教

授平陽王文憲公尹京待以客禮十一年擢國子助教

丁内艱至大二年服闋以舊官復用四年轉将仕郎國

愽延祐元年従仕郎太常愽士奉詔西祠岳瀆

四年遷承亊郎集賢脩譔考大都鄉試五年𬒳旨召集

賢直學士呉公伯清扵家尋除翰林待制儒林郎兼國

史院編脩官丁外艱服闋以舊官召還泰㝎元年考試

禮部陞承徳郞國子司業三年進奉訓大夫祕書少監