Page:Sibu Congkan1471-歐陽玄-圭齋文集-4-2.djvu/133

此页尚未校对


道之壼如水有源如木有本皇鍳在上執我道樞相我

熈朝躋民唐虞睠言臺(“士”換為“亠”)臣職是風紀昭宣獻謨寔用歸

羙聖道王化如日麗天儒臣詠歌億載萬年

   江𨹧王新廟碑

大元至正七年某月制故湖廣等䖏行中書省左丞相

贈佐平南紀宣力功臣太師開府儀同三司上柱國追

封楚國公謚武㝎阿里海涯改贈宣威服逺輔徳翊運

功臣進爵江𨹧王官職勲謚如𥘉制下王之諸生以舊

廟在天臨郡治之義和坊者襍扵闤闠廟貌弗肅徙扵

故第之側作正廟七間中肖王像後堂稱是别作神主

父祖子孫咸列于位𡻕遇王之忌日祭像前廟時祭嘗