Page:Sibu Congkan1471-歐陽玄-圭齋文集-4-2.djvu/74

此页尚未校对


爲蒸民之先覺姚文公燧作詞堂記則謂五百年必有

王者興其間必有名世者出惟公𠯁以當之盖太祖皇

建國丙寅而先生生扵己已上距宋慶元庚申朱子

之卒才十年當興王之㑹續傳道之業必有數存焉世

祖甞稱其論事多與太祖之言合至取祖訓示之玄生

晚學陋何以知先生然誦諸儒之說而想望其餘光焉

先生之道統非徒托諸言語文字而已盖自謹獨之功

充而至扵天徳王道之藴故告世祖治天下之要惟曰

王道及問其功則曰三十年有成矣是以啓沃之際務

以尭舜其君堯舜其民爲己任由其真積力乆至誠交

孚言雖剴切終無以忤至扵其身之進退則凛若萬夫