Page:Sibu Congkan1472-歐陽玄-圭齋文集-4-3.djvu/21

此页尚未校对


國子助教鐂君文廷既陞于朝當推恩其親天官為之

擇舘閣羙名以居之扵是贈其先君子劉公以應奉翰

林文字従仕郎應奉即唐供奉金人避其主嫌名改今

稱國朝因之雖七品階寔北門詞臣惟朝士知名者得

以是榮其親文廷将歸燎黄于阡状其先徳謁銘于余

至順庚午校藝南宫文廷余𠩄得士也為國子祭酒

又同在胄闈故為之叙而銘之叙曰公諱𫎇正字聖功

安成漢為縣属長沙國劉氏為長沙㝎王後故家焉公

十四世祖曰五䖏士初徙城西湯村晋安復縣也䖏士

生唐末五季有善行子其鄊渉宋三百年鐂氏科第相

望皆其後人公㓜有宿慧五𡻕屬辤八𡻕䏻舉子業號