Page:Sibu Congkan1472-歐陽玄-圭齋文集-4-3.djvu/47

此页尚未校对


政冀國公纔三世故世次可考居士扵冀國公族弟也

玄扵居士族子也巽亨来京師求表居士墓義不敢辭

為之銘曰

才周世用世用則訒徳應人求求人則恡我宗儀刑遺

不我憗我表其蔵三世其親

 讀圭齋先生𠩄撰南谷居士墓碑知昔人之𠩄積者

 忠厚深長其遺諸子若孫固異乎衆人也自凋謝之

 餘而資源昆弟皆卓然復昌其先世又知天之報施

 善人果不爽也嗚呼世之人何苦而不積善㢤

 洪武二十四年六月二十有二日翰林黄子澄書

   永新龍母呉氏墓銘