Page:Sibu Congkan1472-歐陽玄-圭齋文集-4-3.djvu/49

此页尚未校对


 也其人左賢使余不忘歐陽玄書

   元䖏士劉公梅國先生墓銘有序

公姓鐂氏諱𨺚瑞字立賢世為安成望族㓜頴悟力學

家居孝友遭父母䘮勉力㐮事動循禮則宗黨䋲之遇

諸子姓奨借誘掖期于成人才性跅弛輒加警約劉氏

塾業彬彬可觀公教居多世變(⿰𠦄本)海舊家子弟巽愞奴

客乗𫝑恣睢公𡚒以法鋤拉强梗至元甲午獠㓂陸梁

青山朝廷遣簽樞督捕輒欲禽狝其鄊聞者竄匿公逺

迎大軍供億畢給民用無恐豪右有宿憾于鄊伺間報

復公辨出無辜活者千計㓂平師旋居民殘燬札瘥荐

臻公𬒳府檄勞來遺氓賑飢療疾流亡四集有司築堡