Page:Sibu Congkan1472-歐陽玄-圭齋文集-4-3.djvu/50

此页尚未校对


壘以戒不虞公曰軍名備禦實則病民卒言大閫遂撤

其戍民迄今便之公機警倜儻踈財樂施為人𤏖難觽

紏徳色不見㡬㣲晚𡻕延名師淑諸孫暇日觴詠暢適

泊然無求扵時𠩄居多梅因號梅國先生至治壬戌

月十五日卒明年十二月十六日𦵏鄊之南山夀五十

有八按狀劉氏在南唐時有為𡊮州刺史者始遷安成

蜜湖傳至克都府君再遷南溪五世為評事府君良輔

二子長迪功郎龍南尉汶次脩職郎沅陵令崧沅𨹧子

醴𨹧令孔彰善誠齋楊文節公萬里醴𨹧子塤塤子鑑

以文學顯終承事郎秘書省校書郎秘書生天福脩

郎廣西帥司幕官是為公之考號恕齋澗谷羅公椅婿