Page:Sibu Congkan1472-歐陽玄-圭齋文集-4-3.djvu/82

此页尚未校对


淳祐壬子六月殁扵大徳壬寅四月祔祐孫之塋娶穣

氏生景定庚申之十一月殁大暦之九月祔王孺人墓

右子輝字明卿生至元辛巳至治壬戌以子貴贈承

事郎龍泉縣尹塟里之稼木塘娶陽氏封宜人子性即

粹𠂻孫一人曰都此其自叙若此五世皆業儒其郷又

以儒行著名阡曰儒行誰曰不宜大夫士惜之者曰劉

數世力學至粹𠂻始有禄爵于朝以粹𠂻之才使得

中壽其𠩄就豈可量㢤余則曰天下之事惟不𠯁故有

餘日行一日不及天者一度月行一日不及天者十三

度有竒是不𠯁也積其不𠯁乃有餘分及有置閏則氣

朔分齊而成功矣天且如是而况扵人乎人謂之不𠯁