Page:Sibu Congkan1473-歐陽玄-圭齋文集-4-4.djvu/112

此页尚未校对


以宸翰賜群臣必命為叙賛至順元年考試進士於禮

部奉詔纂脩皇朝經世大典明年春書成奏御夏謁告

南歸秋陞藝文大監檢校書籍事階朝散大夫是日中

書奏遷不愜上意者去其大半既而特筆藝文少監歐

陽玄可陞大監除目今蔵近臣家即遣使召還今上即

位改中順大夫僉大常禮儀院事元統二年拜翰林直

學士中憲大夫知制誥同脩國史奉𠡠編修四朝實録

譔太皇太后玉册文賜白金五十兩詔脩先師兖國公

廟成奉勑譔碑文明年春兼國子祭酒進階中奉大夫

召赴中都議事詔侍講學士張起巖譔公先塋碑至元

二年得請還家𣗳碑三年升侍講學士中奉大夫知制