Page:Sibu Congkan1476-柳貫-柳待制文集-8-3.djvu/119

此页尚未校对


   請添造单羅法服状

欽惟

丗祖皇帝肇建

宗廟始㝎𥙊礼每𡻕孟冬卜日大饗命大臣攝行其

事以時方寒沍故自獻官下至与𥙊諸職合用法服

䓁皆以夾羅為之因襲巳久遂為故事至如

南

太祖雖別造登服亦止循用夾衣之制比年

英宗皇帝更定四孟時饗以来每遇孟夏孟秋行礼

之時𬒳服夹衣升降拜跪徃徃暑氣蒸欎流汗沾濡

其扵肅将祀事之意式者不無乖戾今檢照到亡守

太常因革礼𥙊服條内該真宗大中祥符六年准詳