Page:Sibu Congkan1476-柳貫-柳待制文集-8-3.djvu/77

此页尚未校对


遠躡𡲆端来談五經

   河中府甞𡻕大旱民康擬實導其府知事張

   君徒行百餘里請水雷公洞㴻雨随至遂以

   有秋延祐七年余官國子學諸生魏譲道擬

   事乞余賦詩余上世自蒲徙南亦邦人也作

   三絶句以詠哥之

雷公洞裏取神泉喚起垂龍不用鞭旗脚未収三尺

雨始知真宰有微權

蒲中千里古提封生齒嗸嗸仰𡻕豐一雨端由誰𠩄

致太空㝠漢不言功

河東吾土首山陽夢裏時時問故郷今日啇歌⿰⿱亚⿰口亅欠 -- 𰙔

雨晉風猶合本陶唐