Page:Sibu Congkan1477-柳貫-柳待制文集-8-4.djvu/76

此页尚未校对


西南石⿳亠口⿱冖至 -- 臺郷之車廄墺用前執政恩數請于朝得賜

額開夀普光禅寺斥田租一千七百石有竒海塗山

林又若干頃别籍干寺以為永業扵是像佛有殿演

法有堂庋經有蔵懸簴有樓有齋𥨊(“爿”換為“丬”)以安禅寂有門

闥以限出入有方丈之室有香積之厨有治事之司

有肅客之館魚鼓鍾磬牀第卧具凡寺制之𠩄宜有

粲然畢俻𥘉寺未底績而公薨其子玠卿䓁即奉裳

帷窆西天峯下至是寺囙得以設像寘祠禮也十年

咸淳三年廼起甘露寺髙行僧時敏集諸大徳律

師摽結界相宣秉羯磨佛事二晝夜而寺功告成自

可慶開席更䕫通二代而敏遂受請住持敏徑山佛

鑑𫈣公之嗣子開堂說法倡眀道要一時飽參久證