Page:Sibu Congkan1478-柳貫-柳待制文集-8-5.djvu/54

此页尚未校对


耳使其老智慮扵更甞䆒猷為扵克闡其至詎可量

哉公自少𢫎負不碌碌要有𠩄試扵時中罹艱𣗥歛

其鋒鍔益磨礲淬厲扵斈以故卒就平實其居郷䖏

族婣有恵利可以及人雖嗇已弗頋也季弟継諸葛

氏無子死公割巳産擇扵其黨立後承宗㪯内外族

貧不能㪯之䘮無一毫係吝曰此吾孔氏家法也端

居二十年𭔃情吟咏自𭈹盖峯散人元貞丙申得年

五十八以其春三月十曰示微疾命㪯扶起坐正冠

𬓛而卒此豈無淂者㢤公娶諸葛氏先卒子男二長

曰堅夭次曰堂女一適将仕郎曽怡老孫男二鈁錫

曽孫男二淮浩自𥘉丧菆匶于建牙郷郭溪黄岡栁

州墓下今卜淂襲吉将迁窆于膺符郷信𡒃之原扵