Page:Sibu Congkan1478-柳貫-柳待制文集-8-5.djvu/58

此页尚未校对


栁待制文集卷 --卷(⿵龹⿱一龴)之十二

 墓誌銘

   故宋孫眀府碣銘

至元十三年八月

王師渡錢塘下浙東𠩄在繹騷通直郎知臨海縣事

四明孫君奉其母黄夫人在官以飬及冬将代命家

人御之先歸以避其鋒既受代即辞還次栅墟逢郷

人言夫人復徃臨海且數日君倉皇追奔及之而大

兵巳薄城下則与一力躬負板輿窮日兼行兾将先

入未至遇兵母子遂俱蹈難死十二月二十五日也

一力脫身以其訃馳告家明年二月某甲子奉衣冠

祔鄞縣環村吳嶴先塋之次夫人得年若干而君纔