Page:Sibu Congkan1478-柳貫-柳待制文集-8-5.djvu/64

此页尚未校对


南選将赴調亰師未行而卒五年己夘十月廿三日

⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼之沉𣪣質敏言論忼慷要為彂必有合扵義少

讀史至魯仲連𫝊見為人排患釋難觧紛亂而無取

奮然扺几曰士當如是而巳其扵嗜善疾惡如口之

扵味無弗得也大徳中縣有桀𭶑吏酗虐扵民民皆

恇怯莫敢觸其鋒者⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼之䟽其姦状訴之部使者詞

直理順卒寘吏扵法而⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼之亦無幾微見扵顔面⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼

之之有藴于中者百未一試而遂死矣使其𠕅轉得

百里之地以少展其志其𠩄𣗳立有𠯁觀㢤⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼之生

至元丁求得壽五十三娶唐氏子男三道慶道生道

友孫男三塤填坦孫女一尚㓜𦵏得𠮷⺊于資善里

天山之麓将以至正元年十月辛卯窆道生以潜溪