Page:Sibu Congkan1478-柳貫-柳待制文集-8-5.djvu/8

此页尚未校对


碑貫幸甞執茟肄奉常軄在誄行而𦒱辞諏事又知

䖏士為𢈲徳長者可銘不誣迺系而銘之䖏士夷靖

蕳亮人也讀書務明體要不為章句繳繞視世浴豪

攫智籠之術如疾狗偷屏羡黜浮自致饒𥙿然聞里

黨間有一義可為奮勇赴之不訹不撓至元中有司

甞征啇扵野民甚病焉䖏士持牒愬行中書以為與

民争利非盛世事卒䨱按除之大徳丁未𡻕大㑴䖏

士傾廪(“㐭”換為“面”)以餔餓者掩胔以従禮制或欲上其名應出

粟𥙷官之令則𢈲謝曰吾知盡吾力敢SKchar賞㢤䖏士

仲兄早卒鞠其子如已子子尋卒鞠其孫孫又卒鞠

其曾孫𦵏𥙊以禮㛰娶以時植其門户如𥘉䖏士聚

書至數千卷 --卷(⿵龹⿱一龴)畜古今法書名𦘕亦數百軸花時菊景