Page:Sibu Congkan1479-柳貫-柳待制文集-8-6.djvu/122

此页尚未校对


至元六年庚辰之冬十一月庚申明年至正元年

辛已正月乙夘而工告訖功熊與怡既率族之群從

子姓具牲牢醴齊釁廟行禮則乂䟽其事為狀介其

友朱君震亨来請予文其言曰吾祖之徳之烈有以

信扵其鄉矣然予懼其昭之干外者未偹也願子詩

之而吾祖託不朽焉乃具論之且為迎享送神詞一

章遺熊使教其子弟歳時按抑楚聲歌以載祀于庭

尚有歆㢤其辭曰

西長山之嶪峩兮峴峯屹乎東峙上婺女之炳𤫊𠔃

下分疆于星紀群岡陵之𦫵降𠔃若輻銜而輪𠋣騖

邑區于南下𠔃畫澗溪之青駛(⿱艹石)景氣之中褰𠔃(⿱艹石)

有人乎戾至神變化之無方𠔃睨鶴城之良是泠風