Page:Sibu Congkan1479-柳貫-柳待制文集-8-6.djvu/13

此页尚未校对


界山方地千里統郡縣四在淛以西為大府矣當

王師南伐時其守臣甞阻兵不下火及城中官寺民

廬蕩為烟埃獨城隍神祠直金斗門之西汔無寸甍

尺桷之損或曰斯城斯隍非不髙且深也旄鉞一奮

而十數萬生口不能恃以安固神將無責爾乎然命

之或去或否視其順昌而逆亡則斯神之靈盖皦乎

其不誣也扵是延祐五年去燬城之歳餘四十年𠩄

祠之存者瓦漂棟敗堦陊楯折而揔管府知事廣陵

趙君𤦺適至愀然曰兹吾𠩄涖地大而物殷凡以逆

雨寧旱消沴弭疵者舎神弗宗則誰其榖我祠以揭

䖍而可後乎迺請于其長議以克合方練辰程物属

徒庀工而勤禮興義之士咸来薦力未期而廟成肖