Page:Sibu Congkan1479-柳貫-柳待制文集-8-6.djvu/2

此页尚未校对


栁待制文集卷之十四

 記

   重修省府記

至元二十六年

制改江淮行省為江淛行省自維揚徙治錢塘統有

兩淛江東而以淮東西分隷河南明年始營宋秘書

省故地其制視都省稍降殺焉扵後福建省罷全閩

八州亦併来屬地盖益廣山區海聚民伍兵屯奉賦

租受要約者衆以數百萬計出𭈹施令風動雷行東

南半壁藩維晏然朝廷常選重臣以臨涖之柄任專

則其體貌宜特隆位望尊則其禮制宜特異䑓門設

𣗳平津開閣𠩄以辨堂亷而示等威者其品式昭昭