Page:Sibu Congkan1479-柳貫-柳待制文集-8-6.djvu/20

此页尚未校对


徒輿歛迹公私交瘉雖官調水夫刺小舟待濟隕一

羽扵深淵若将委之因涉者之思利而知夫郡政之

大莫先扵橋功矣昔橋未建聨艫繫笮直州治為浮

梁隨波降升然僅僅以歳月計成毁宋淳祐壬子

宻院編修官鄭公守郡始相方宜橋鑿巗架虚既成

九年而一毀毁十有一年守董公嗣成之成三年再

毁下逮至大己酉緫管蒲公作鎮時閱歳三十六而

橋役大興役大故功鉅衆方期之以乆㑹泰定三年

五月癸丑雨水暴至勢怒衝衡决明日壊北堤橋岌

岌不䏻支又明日雨至頺缺參伍之一而絶岸奔流

浩渺數十尺行者躑躅居者顧慮徒自畫焉莫司莫

續其年十月中大夫太原傅公適以麾節涖郡進父