Page:Sibu Congkan1479-柳貫-柳待制文集-8-6.djvu/63

此页尚未校对


中以書諗予曰我仙浦里之有薛氏始唐旗頭大将

軍大司徒公史不傳而譜佚我不知其去公若干丗

計是官𭈹爵級必出扵唐末五季用武之際殆一時

之權制欤司徒之後稍稍向用儒術至宋太學博士

邦彦與其子南城縣尉穎尤好浮屠言建寺里中請

額稱心度僧甲乙居之⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼遭㓂燬紹興初頴子習淳

𤋮中習子徹復先後增施園田重新基構架虛為樓

範金為鐘寺制方備而宋社己墟㑹里民有倡亂稱

兵掠仙浦而過者寺則再燬我薛氏家亦浸湮而浸

微矣為淳熙之役者思州南丹縣令則我之曾祖也

泰定三年我自崇真南歸主僧妙善以復寺告重念

我先丗克崇因果成是精藍傳序在我適承其廢而