Page:Sibu Congkan1479-柳貫-柳待制文集-8-6.djvu/66

此页尚未校对


責扵是従羲傾斥衣盂建法堂普潤裒輯勝貲作三

門以和又攻石陶土増築繚垣齋廡庖𢈔輻集鱗比

嶤然煥然目睹心竦生大歡喜以爲如来覺苑化現

湧出隨𠩄敬禮而得開度譬諸眢井鑿深更取清泉

以恱衆口轤綆不費水味益佳施者受者皆名報恩

爲國貽慶然則古徳之以是名院究其縁起不在斯

泰和二年以和逰京師款門求記爲次其說使歸

而鑱之以昭来者九月三日記

   慈慧菴記

先儒𠩄詮大抵依智以成言而假喻以顕道今大經

𠩄說堂䑓塔廟象馬車輿衣絨纓珞揔衆寳以嚴飾

約四法而安住將以示開遮之相該權實之用爲大